Polityka prywatności - biorcyŻYCIA

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych jest: CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie:
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14 000 000 złotych.

Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych jest Administrator aplikacji mobilnej „Biorcy życia” (dalej: „Aplikacja”) oraz serwisu edukacyjnego www.biorcyzycia.pl: „OS3” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203860, NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 złotych (dalej: „Administrator Aplikacji”).

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Inspektor ochrony danych (dalej: „IOD”): Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: dpo@chiesi.com  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis i Aplikację pozostaje anonimowy do momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi danych.

Serwis i Aplikacja nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem danych, które:

 • Użytkownik poda samodzielnie w związku z procesem rejestracji w Aplikacji;
 • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w formularzu „Kontakt” na stronie internetowej www.biorcyzycia.pl/kontakt/;

Dane, które odkładają się w systemach IT, są zbierane w sposób anonimowy, szyfrowany i ilościowy (dane statystyczne niepowiązane z Użytkownikiem) i dotyczą m.in. liczby pobrań Aplikacji, liczby aktywnych Kont Użytkownika czy ruchu Użytkowników w Aplikacji.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza „Kontakt” na stronie internetowej www.biorcyzycia.pl/kontakt/ dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano poniżej.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz usprawnień w funkcjonalności Serwisu i Aplikacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 6 ust 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas posiadania przez Użytkownika Konta Użytkownika w Aplikacji mobilnej „Biorcy życia” lub przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego interesu Administratora.

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

II. Polityka plików cookies

 1. Serwis i Aplikacja nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz Aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisui Aplikacji OS3 Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisui odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Aplikacji korzystają ze stron internetowych i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, aby mógł korzystać z Serwisu i Aplikacji w sposób ciągły jako zalogowany Użytkownik (dla Serwisu jest to plik cookies na komputerze Użytkownika, natomiast dla Aplikacji jest to token sesji utrzymywany tymczasowo w lokalnym storage smartfonu, na którym otwarta jest Aplikacja)
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu i Aplikacji informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i Aplikacji wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisui Aplikacji partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w formularzu „Kontakt”;
 • odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty

Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza „Kontakt” dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano poniżej.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przesyłania newslettera –„prawnie uzasadniony interes Administratora”, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii – „działania marketingowe”.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych, – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego, a w sytuacji, gdy chcesz podzielić się z nami swoją historią w celu zamieszczenia treści Twojej historii (bez wskazywania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) na stronie internetowej www.biorcyzycia.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda , tj. art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 pkt a (w zakresie danych szczególnie chronionych) RODO.

Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

III. Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem i Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez alidresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.