Regulamin aplikacji - biorcyŻYCIA

Regulamin aplikacji mobilnej „Biorcy życia” (dalej: „Regulamin”)

Niniejszy dokument stanowi Regulamin aplikacji mobilnej „Biorcy życia” (dalej: „Aplikacja”).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Prawnym właścicielem Aplikacji mobilnej „Biorcy życia” jest Chiesi Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14.000.000,00 złotych (dalej: „Chiesi” lub „Usługodawca”).
 2. Aplikacja została przygotowana na zlecenie Chiesi przezOS3” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203860, NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404.000,00 złotych (dalej: „Administrator Aplikacji”), jako aplikacja informacyjno-edukacyjna dla odbiorców w Polsce.
 3. Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 4. Usługodawca zwraca uwagę i podkreśla, że przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem/ wykorzystaniem/ zastosowaniem jakiegokolwiek produktu/ preparatu/ innego środka, w szczególności produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z informacją dołączoną do opakowania każdego takiego produktu (np. treścią ulotki).
 5. Żadnej z informacji udostępnionych w Aplikacji nie należy rozumieć jako:
  • sugestii, iż:
   • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej;
   • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia;
   • nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby;
   • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 6. wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 8. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika.
 9. Usługodawca oświadcza i podkreśla, że wszelkie treści udostępniane w Aplikacji, w tym informacje zamieszczone w zakładce „Baza wiedzy” oraz „Pytania i odpowiedzi” mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i stanowią jedynie ogólne informacje dotyczące ochrony zdrowia pacjentów transplantologicznych (nie stanowią porad o charakterze medycznym).
 10. Usługodawca oświadcza, a Użytkownik jest świadomy oraz akceptuje fakt, że treści publikowane w Aplikacji nie stanowią udzielenia świadczenia zdrowotnego ani indywidualnej rekomendacji zdrowotnej dla konkretnego Użytkownika, oraz że zapoznanie się z nimi w żaden sposób nie może zastąpić wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
 11. Aplikacja oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innymi właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.
 12. Chiesi posiada prawa autorskie majątkowe lub licencje do materiałów publikowanych w Aplikacji. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie tych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Chiesi. Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów publikowanych w Aplikacji wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 13. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Aplikacji, przekazane przez Użytkownika Aplikacji nie będą traktowane przez Chiesi jako poufne.
 14. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane w Aplikacji, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, właściwych przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Chiesi jest zabronione.
 15. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, zagrożenia związane z piractwem), a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Administrator Aplikacji podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i Aplikacji. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

II. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna „Biorcy życia” o charakterze informacyjno-edukacyjnym przeznaczona dla pacjentów przed oraz po przeszczepieniu nerki lub wątroby jak również dla pacjentów dializowanych, powiązana z serwisem informacyjno-edukacyjnym dostępnym pod adresem www.biorcyzycia.pl, dostępna bezpłatnie w Sklepie Play (dla systemu Android) oraz Apple Store (dla systemu iOS);
 2. Usługodawca – Chiesi Poland Sp. z o.o., będąca prawnym właścicielem Aplikacji;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Aplikacji i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług;
 4. Konto Użytkownika – konto utworzone dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji poprzez Aplikację oraz po kliknięciu linka potwierdzającego rejestrację, przesłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji, dające dostęp do Aplikacji, w tym publikowanych w niej treści i świadczonych za jej pośrednictwem Usług;
 5. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki PDF, Excel, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę w aplikacji mobilnej Biorcy życia
 6. Powiadomienia Push – krótka wiadomość przekazywana Użytkownikowi bezpośrednio na jego urządzenie.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu Użytkownikowi drogą elektroniczną zasobów Aplikacji, w tym Materiałów i funkcjonalności Konta Użytkownika (dalej łącznie: „Usługi”).
 2. Treści zawarte w Aplikacji mają charakter informacyjno-edukacyjny oraz użytkowy, in. w zakresie:
  • Wyszukiwania i dostępu do treści edukacyjnych dostępnych na stronie biorcyzycia.pl (moduł „Edukacja”) oraz pozostałych materiałów informacyjno-edukacyjnych dostępnych bezpośrednio w Aplikacji;
  • Monitorowania przez Użytkownika m.in. parametrów zdrowotnych („Dzienniczek samokontroli”), przyjmowanych leków („Asystent leków”) oraz planowanych wizyt i badań kontrolnych („Asystent wizyt i badań”);
  • Eksportu wprowadzonych przez Użytkownika danych („Eksport moich danych”) z modułu „Dzienniczka samokontroli”;
  • Możliwości uruchomienia powiadomień (przypomnień) w Aplikacji w zakresie modułów „Dzienniczek samokontroli”, „Asystent leków” oraz „Asystent wizyt i badań” oraz w zakresie nowych treści opublikowanych w Aplikacji („Powiadomienia”);
  • Dostępu do innych edukacyjno-informacyjnych treści.
 3. Zarządzanie otrzymywaniem Powiadomień w Aplikacji wymaga zaznaczenia lub odznaczenia przez Użytkownika odpowiedniej opcji w zakładce „Moje konto” w Aplikacji oraz w ustawieniach powiadomień, odpowiednio dla urządzeń działających w oparciu o system Android i system iOS. Włączenie przez Użytkownika Powiadomień jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może z nich zrezygnować w każdym momencie.
 4. Użytkownicy zobowiązani są:
  • nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Aplikacji;
  • nie utrudniać ani nie próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Aplikacji bądź jakichkolwiek działań prowadzonych w Aplikacji;
  • nie omijać jakichkolwiek środków wykorzystywanych do zabezpieczania Aplikacji albo ograniczania dostępu do Aplikacji.
 5. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Aplikacji oraz nie przesyłać, w tym pocztą elektroniczną (e-mail) lub w inny sposób, treści:
  • niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych;
  • wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
  • w odniesieniu do których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie Aplikacji przez Użytkownika w celu przechowywania, przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania treści o charakterze bezprawnym lub godzących w wizerunek Aplikacji lub Chiesi, w tym działalności lub produktów Chiesi.
 7. Aplikacja jest przeznaczona dla pacjentów przed i po przeszczepieniu nerki lub wątroby oraz pacjentów dializowanych i ma na celu umożliwienie im zdalnej (tj. za pośrednictwem smartfona, tabletu) edukacji zdrowotnej oraz monitorowania swoich parametrów zdrowotnych, przyjmowanych leków oraz wizyt i badań kontrolnych, jak również zapoznawania się z treściami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi głównie opieki około transplantacyjnej.
 8. Usługodawca nie będzie monitorować żadnych aktywności Użytkownika w Aplikacji, może natomiast monitorować liczbę pobrań Aplikacji i liczbę zarejestrowanych oraz aktywnych Kont Użytkowników.
 9. Treści umieszczone w Aplikacji są dostosowane do kategorii odbiorców, w szczególności uwzględniają wymogi w zakresie prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości, określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 10. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług, jest koszt połączenia z Internetem (serwerem, gdzie umieszczono Aplikację), którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 11. Korzystanie z Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 12. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Aplikacji, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Użytkownika udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji odpowiedniego regulaminu przez Użytkownika.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika są następujące:
  • Smartfon lub tablet z systemem iOS w wersji wyższej niż 9.0 z dostępem do sklepu Apple Store lub z systemem Android w wersji wyższej niż 4.4 (api level 18) z dostępem do sklepu Android Play;
  • Połączenie z siecią Internet (WiFi lub sieci komórkowej).
 2. Warunkiem dostępu do Aplikacji jest posiadanie Konta Użytkownika, wymagające uprzedniej rejestracji w Aplikacji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia Usług. Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych: adres e-mail, 4-cyfrowy PIN. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji poprzez zalogowanie się za pomocą podanego podczas rejestracji adresu e-mail i ustanowionego przez Użytkownika 4-cyfrowego PIN-u. Użytkownik powinien zachować ww. PIN w poufności i nie ujawniać go osobom trzecim.
 3. W wyniku trzykrotnego błędnego wpisania PIN-u przez Użytkownika, Aplikacja blokuje Użytkownikowi dostęp do Aplikacji, niezależnie od adresu IP Użytkownika. Wraz z zablokowaniem dostępu, Aplikacja automatycznie wysyła na e-maila podanego podczas rejestracji ponowny link aktywacyjny.
 4. Proces rejestracji jest dodatkowo potwierdzany i weryfikowany poprzez wysłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości zawierającej w swojej treści link służący do zakończenia procesu rejestracji.
 5. Dostęp do treści zamieszczonych w Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług, będą mieli jedynie Użytkownicy, którzy przejdą procedurę rejestracyjną, w tym zaakceptują Regulamin. W przypadku braku zgody na stosowanie zasad i przestrzeganie Regulaminu, Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika nieobligatoryjnej zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, Użytkownik będzie miał dostęp do trzech modułów Aplikacji dostępnych w menu (zakładce) „Niezbędnik pacjenta”, to jest:
  • „Dzienniczek samokontroli”;
  • „Asystent leków”;
  • „Asystent wizyt i badań”;;
 7. Użytkownik w każdym momencie może udzielić zgody, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych w menu „Moje konto”, wchodząc w zakładkę „Moje zgody” i klikając/odklikując pole „Wyrażam zgodę Chiesi Poland Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych szczególnie chronionych w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji „Biorcy życia”. Zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana”.
 8. Użytkownik wycofując zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych jednocześnie wyraża zgodę na usunięcie wpisanych przez siebie uprzednio danych w modułach „Dzienniczek samokontroli”, „Asystent leków” oraz „Asystent wizyt i badań”, jak również na utracenie możliwości korzystania ze wspomnianych powyżej modułów.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 10. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie ich postanowienia;
  • dobrowolnie założyłem Konto Użytkownika;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chiesi Poland Sp. z o. o. moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego korzystania z Aplikacji;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie od Chiesi Poland Sp. z o.o. wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych z działaniem Aplikacji (w tym powiadomień push na smartfonie)
 11. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji, w tym świadczonych za jej pośrednictwem Usług, jest bezpłatne (z zastrzeżeniem pkt 10 cz. III niniejszego Regulaminu – koszt połączenia z Internetem).
 12. Usługodawca będzie rejestrował zapytania/komentarze dotyczące Aplikacji nadsyłanie przez Użytkownika drogą mailową na adres biorcyzycia@chiesi.pl w celu ich archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania, jak również w celu udzielenia odpowiedzi i wprowadzenia odpowiednich usprawnień. Wysyłając e-maila dotyczącego Aplikacji na wskazany powyżej adres, Użytkownicy wyrażają na to zgodę.
 13. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści znajdujących się w Aplikacji. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zawartości Aplikacji, w tym publikowanych w Aplikacji Materiałów, oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zawartości Aplikacji osobom trzecim.
 14. Zabronione jest umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanego na siebie Konta Użytkownika osobom trzecim, jak i korzystanie przez Użytkownika z konta zarejestrowanego na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanego na siebie Konta Użytkownika, jak za działania lub zaniechania własne.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Aplikacji, w szczególności w celach zarobkowych.
 16. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Aplikacji, w tym podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych.
 17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przechowywane, przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez niego za pomocą Aplikacji. Chiesi nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji przechowywanych, przesyłanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych w Aplikacji przez Użytkownika. Treści przechowywane, przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Chiesi ani twórców Aplikacji.

V. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Wszelkie Materiały, informacje i opinie zawarte w Aplikacji zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Zostały one przygotowywane są w oparciu o aktualną wiedzę, dostępną w chwili ich publikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez osoby trzecie dane w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców przekazu danych oraz w przypadku, gdy nie wybiera oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 4. Usługodawca nie jest właścicielem, ani autorem treści stron internetowych wymienionych w Aplikacji w zakładce „Niezbędnik pacjenta” – „Polecane strony”, oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, z wyjątkiem stron internetowych należących lub sponsorowanych przez Chiesi.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w ramach Aplikacji z zachowaniem należytej staranności.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie Aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej Aplikacji Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki takiej awarii.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. Usługodawca zobowiązuje się, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, będzie prowadził je w godzinach nocnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, awarią oprogramowania, działaniami niezależnymi od Usługodawcy, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem sposób korzystania z Aplikacji przez Użytkownika oraz wynikające z tego szkody i inne konsekwencje. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki ujawnienia przez Użytkowników danych dostępu do Konta Użytkownika w Aplikacji.
 10. Usługodawca dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Aplikacji były kompletne, rzetelne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Aplikacji, szkody ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do Aplikacji.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zmiany i usuwania treści dostępnych w Aplikacji, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 12. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Aplikacji przez Użytkowników, a także za kompatybilność działania Aplikacji z urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Użytkowników. Usługodawca nie ma wpływu i nie odpowiada za działanie i dostęp Użytkowników do Internetu.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:
  • niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika kopii zapasowych danych lub utraty przez Użytkownika kopii zapasowych,
  • działania wirusa,
  • działania siły wyższej,
  • innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • działań zawinionych przez osoby trzecie.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez przesłanie do Usługodawcy wiadomości z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: biorcyzycia@chiesi.pl.
 2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Aplikacji.
 3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto w Aplikacji wybierając opcję „Usuń Konto” w Aplikacji.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub zaprzestania działalności Aplikacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Aplikacji bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, ideą Aplikacji, jej celem lub przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek Aplikacji, jej markę lub godzą w dobre imię Usługodawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników reklamacji, zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących Aplikacji, możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: biorcyzycia@chiesi.pl.
 2. Zgłoszenie powinno wskazywać czego dotyczy. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług powinna zawierać w szczególności opis jej przedmiotu i okoliczności ją uzasadniających. Prawidłowo złożone zgłoszenia, w tym reklamacje, będą rozpatrywane przez Usługodawcą lub Administratora Aplikacji niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
 3. Określone powyżej zasady rozpatrywania reklamacji nie uchybiają ustawowym uprawnieniom Użytkowników, w tym możliwości skorzystania przez Użytkowników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (tzn. korzysta z Aplikacji wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji Usług do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (ih_warszawa@wiih.org.pl). Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie Unii Europejskiej platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Użytkownik ma możliwość wystawienia opinii dla Aplikacji za pośrednictwem sklepu Apple Store lub Android Play.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności w każdym czasie. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu i Polityki Prywatności, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej dla Użytkowników informacji o tym w Aplikacji. Informacje o ww. zmianach i terminach ich wejścia w życie zamieszczane będą w Aplikacji na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie, a Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie w drodze wiadomości elektronicznej i/lub powiadomienia push w Aplikacji.
 6. W przypadku braku zgody Użytkownika na stosowanie zasad zmienionego/nowego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na wprowadzone zmiany.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług, jak również sposobu działania Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych za pośrednictwem Aplikacji danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Aplikacji oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia względem Chiesi Poland Sp. z o.o.
 8. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Aplikacji.
 9. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu i Polityki Prywatności w dowolnym momencie, za pośrednictwem Aplikacji. Regulamin oraz Polityka Prywatności dostępne są w Aplikacji w menu (zakładce) „Informacje prawne”.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem z 22.12.2022.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.