Sprawdź, o jakie świadczenia chorobowe możesz się ubiegać? - biorcyŻYCIA

Pacjenci przed przeszczepem jak i po, w zależności od stanu zdrowia mogą starać się o otrzymanie niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych:

Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. Niepełnosprawnemu dziecku;
 2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
 3. Osobie powyżej 75. roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie: 1830 zł miesięcznie*) podlega weryfikacji co 3 lata.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt ten i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z NFZ, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, są przyznawane i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

*Od 1 stycznia 2020

Świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie Ci przysługiwać, jeżeli jesteś osobą niepracującą i opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dokładnie mają do niego prawo rodzice, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka, o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów (184,42 zł miesięcznie), a od 2014 roku jego wysokość co roku jest podwyższana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego.

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny. Mają do niego bowiem prawo rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18. roku życia lub 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek – związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli jesteś opiekunem dorosłej osoby niepełnosprawnej możesz z kolei starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek stały.

Zasiłek stały to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym określone kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do poziomu kryterium ustawowego.

Ważne: w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie będzie Ci przysługiwał.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Czy wiesz, że możesz ubiegać się o „zasiłek okresowy”, czekając na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Od 1 stycznia 2017 osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej mogą go otrzymać już od miesiąca, w którym wystąpiły z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności (tzw. zasiłek okresowy). Żeby uzyskać zasiłek okresowy powinieneś złożyć wniosek o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Po dopełnieniu tych formalności otrzymasz zasiłek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Oczekując na wydanie orzeczenia, możesz otrzymać zasiłek okresowy, bez składania wniosku. Do jego otrzymania konieczne zaś będzie spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych.

Leczenie stomatologiczne.

W ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, osobom z niepełnosprawnościami generalnie przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym. Jednak w przypadku leczenia stomatologicznego część osób z niepełnosprawnością – o ile wynika to ze wskazań medycznych – może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień.

Uprawnienie to przysługuje:

 • Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat (z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi – pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia),
 • Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat.

Więcej informacji możesz uzyskać odwiedzając stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

2020-10-02 06:36:27

Poleć znajomemu

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.