Zasady poboru narządów od dawców zmarłych - biorcyŻYCIA

Przeszczepianie narządów jest rozpowszechnioną praktyką na całym świecie. Narządy pobierane od dawców zarówno żywych jak i zmarłych odgrywają znaczącą rolę w ratowaniu ludzkiego zdrowia. Problematykę transplantacji w Polsce, zgodną ze światowymi standardami reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ustawa w sposób szczegółowy reguluje zakres legalności przeprowadzanych zabiegów transplantacyjnych. W procesie nie tylko przeszczepów, ale całego procesu leczenia istotne miejsce zajmują zasady poboru narządów od dawców zmarłych.

Zgoda domniemana, a pobranie ex mortuo

W świetle polskiego ustawodawstwa kwestię zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządów reguluje art. 4 i 5 tzw. ustawy transplantacyjnej. Przepis art. 4 omawianej ustawy stanowi, że komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane ze zwłok ludzkich w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych a także dydaktycznych, które również mogą być pobierane w czasie sekcji zwłok, natomiast w art. 5 ustawodawca przyjął formę tzw. zgody domniemanej. Zgodnie z tą konstrukcją pobrania organów w celu ich przeszczepienia od osoby zmarłej można dokonać, jeśli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu (przeszczep ex mortuo).

Brak sprzeciwu osoby zmarłej

Zgoda domniemana polega na możliwości zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec pobrania narządów i komórek do transplantacji. Osobami uprawnionymi do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec pobrania narządów (tkanek, komórek) ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia, są osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione), a także przedstawiciele ustawowi osób małoletnich (lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) oraz małoletni mający powyżej lat 16 a poniżej lat 18. W wypadku małoletniego powyżej lat 16 może wystąpić sprzeciw „równoległy” tj. jego samego i przedstawiciela ustawowego. Jednakże ustawowo przyjęto, że sprzeciw jednego z dwóch powyższych uprawnionych jest skuteczny względem pozostałych. Poza określeniem osób uprawnionych do złożenia sprzeciwu ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów określiła dopuszczalne prawnie formy złożenia sprzeciwu wobec pobrania. Ustawa transplantacyjna przewiduje katalog zamknięty prawnie dopuszczalnych form wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec pobrania. Sprzeciw potencjalnego dawcy lub jego przedstawiciela ustawowego może być skutecznie wyrażony tylko w następujących formach:

 1. Wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
 2. Oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
 3. Oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

Sprzeciw ma charakter odwołalny, czyli może być w każdym czasie skutecznie cofnięty, przy zachowaniu jednak formy przewidzianej dla jego złożenia (np. przez wykreślenie w centralnym rejestrze sprzeciwów). W przypadku niezachowania wymogów formalnych, sprzeciw jest bezskuteczny. Centralny rejestr sprzeciwów prowadzony jest przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji (Poltransplant). Istotne jest, że sprzeciwu nie można wyrazić w imieniu innej osoby.

Proces pozyskiwania narządów do przeszczepienia od zmarłego dawcy

Procedury dotyczące poboru narządów od zmarłych dawców we wszystkich szpitalach są takie same, wśród których można wyszczególnić poszczególne etapy pobrania narządów od zmarłego dawcy:

 1. Identyfikacja potencjalnego dawcy;
 2. Kwalifikacja dawcy i narządów do pobrania;
 3. Rozpoznanie śmierci mózgu – stwierdzonej komisyjnie przez lekarzy;
 4. Autoryzacja pobrania (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów czy widnieje sprzeciw od zmarłego dawcy oraz rozmowa z bliskimi zmarłego celem weryfikacji czy złożył za życia sprzeciw ustny w obecności co najmniej dwóch świadków);
 5. Opieka nad zmarłym dawcą narządów;
 6. Koordynacja pobrania narządów przez uprawnionego koordynatora transplantacyjnego;
 7. Pobranie narządów przez lekarzy.

Sprzeciw ma charakter odwołalny, czyli może być w każdym czasie skutecznie cofnięty, przy zachowaniu jednak formy przewidzianej dla jego złożenia (np. przez wykreślenie w centralnym rejestrze sprzeciwów). W przypadku niezachowania wymogów formalnych, sprzeciw jest bezskuteczny. Centralny rejestr sprzeciwów prowadzony jest przez Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji (Poltransplant). Istotne jest, że sprzeciwu nie można wyrazić w imieniu innej osoby.

Śmierć mózgu lub nieodwracalne zatrzymanie krążenia

Stwierdzenie zgonu jest podstawowym warunkiem, który umożliwia pobranie narządów od zmarłego dawcy. I tutaj należy wskazać na dwie sytuacje prawnie uregulowane, w których może dojść do pobrania narządów od zmarłego dawcy

 1. Stwierdzono śmierć mózgu lub
 2. Doszło do nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

W uzasadnionych medycznie przypadkach stwierdzanie śmierci mózgu to obowiązek lekarzy, który ma na celu zaniechanie leczenia osoby zmarłej. Stwierdzenia śmierci mózgu dokonuje dwóch lekarzy. Śmierć mózgu to koniec życia, ale niestety czasami przez ludzi jest błędnie utożsamiana ze śpiączką.

Zachowanie estetyki ciała po pobraniu

Lekarz pobierający ze zwłok ludzkich narządy (komórki lub tkanki) jest obowiązany zapewnić zwłokom należyty wygląd, tak aby ich wygląd nie budził większych zastrzeżeń, czyli aby wygląd zmarłego po pobraniu narządów niewiele różnił się sprzed pobrania (art. 11). Jest to bardzo ważny przepis, ponieważ ma na celu nie tylko dbałość o estetykę zwłok ludzkich, ale przede wszystkim zachowanie godności i poszanowanie ludzkiego ciała.

Pobranie narządów od zmarłego dawcy na każdym etapie jest oparte o rygorystyczne procedury, które zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo.

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

2023-11-10 13:02:37

Poleć znajomemu

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

10 listopada 2023

Powiązane tematy

Poleć znajomemu


Polecamy

wróć do Bazy wiedzy

Masz wątpliwości? Chcesz podzielić się swoją opinią?

skontaktuj się z nami

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Newsletter

Bądź na bieżąco

* możesz wybrać kilka

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chiesi Poland sp. z o.o. (dalej: Chiesi) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134

W jakim celu i na jakiej podstawie Chiesi zamierza przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną, który został przez Panią/Pana zaakceptowany. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera. Zgoda na wysyłkę newslettera może zostać wycofana w każdym czasie poprzez odwołanie jej za pomocą linku na dole wiadomości e-mail zawierających newsletter. Chiesi może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Chiesi będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Chiesi nie będzie wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Chiesi będzie przetwarzać Pani/Pana dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z usługi Newslettera.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianychw art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com Chiesi Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.